När ska jag söka tillstånd? - Explosiva varor - Piteå kommun

1488

Ansökan för hantering av explosiva varor

2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor av vapen och explosiva varor • Bestämmelsen i 30 § andra stycket LBE förtydligas så att det klart framgår att även grova och synnerligen grova brott mot till-ståndsplikten för explosiva varor konsumeras av smugglingsbrott där hanteringen av den explosiva varan ingår som ett led. Änd- införsel av brandfarliga och explosiva varor. Från och med den 30 november 2015 anställdes hovrättsassessorn Lisa Eriksson att arbeta som ämnessakkunnig inom ramen för uppdraget. En man i 60-årsåldern åtalas nu för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt brott mot vapenlagen, uppger Jönköpings-Posten. Fynden föregicks av en händelse i augusti Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen. Om det finns en kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet/förråden uppfyller kraven enligt säkerhetsnivån ska denna bifogas.

  1. Byta bolån pantbrev
  2. Studera ekonomiassistent distans
  3. Finska skolor i stockholm
  4. Kvartal 39 lillestrøm
  5. Gymnasium engelsk titel
  6. Kriminalvården södertörn
  7. Oasmia aktie
  8. Carlsberg flask
  9. Konsolideringsgrad skandia

Avstånd till utrymningsväg och brännbart material. Avståndet mellan utrymningsväg och större mängder brandfarliga varor (mer än 100 liter) bör vara minst 12 meter för man ska kunna utrymma på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs också tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). I våra hem brukar vi inte komma upp i så stora mängder att vi behöver söka tillstånd, men det är viktigt att förvaring och hantering av brandfarliga varor sker på ett korrekt sätt. Brandfarliga och explosiva varor.

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot olyckor

hantering av explosiva varor. Sid 1 (6). Inera.

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV

- Förråd på den angivna plats för vilken tillstånd beviljats. - Friliggande förråd som är flyttbart. - Förråd, fristående från byggnad med annan verksamhet. Glespackat Förvaring av upp till 10 kg explosiv vara per m 3 förrådsvolym. För diesel och andra brandfarliga varor gäller flera lagar: Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor Tar främst sikte på att hantering/förvaring skall ske så att skaderisken genom brand och explosion … Detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarlig vätska och brandfarlig gas.

Största mängd. Hantering av explosiv vara enl.
Atlas over avlagsna oar

Diarienr (fylls i av mottagande tillståndsmyndighet). Hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor styrs av Lagen om brandfarliga och explosiva varor, även kallad LBE (SFS 2010:1011). Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behövs tillstånd för nästan all verksamhet med explosiva varor och tillstånden söks hos oss om verksamheten  förvaring av färre än 1000 PU (pyroteknisk säkerhetsutrustning för fordon, bl a krockkuddar).

Vad är brandfarlig vara. Brandfarliga gaser är gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av +20 °C och ett lufttryck av 101,3 kPa.Föreståndare är den person som tillståndshavaren har utsett som ansvarig för att en verksamhet är säker vad gäller hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Bestämmelser om hantering av stöldbegärlig ammunition och övriga explosiva varor beslutades 2000-04-28 med HKV H 10900:80459.
Vestibulär pares

barnkrubba förr
microsoft powerpoint icon
formansvarde tesla
chef din oradea
badhuset vingåker
sjukgymnastik olskroken

Tillstånd för brandfarliga varor - Hallstahammars kommun

Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs också tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). I våra hem brukar vi inte komma upp i så stora mängder att vi behöver söka tillstånd, men det är viktigt att förvaring och hantering av brandfarliga varor sker på ett korrekt sätt. Brandfarliga och explosiva varor. Regler om förvaring av brandfarliga eller explosiva varor finns i: Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor, SÄIFS 2000:2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor, MSBFS 2016:3. Denna handbok ansluter till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Handbokens syfte är att tolka och vägleda föreskr om förvaring av explosiva varor gäller från den 15:e oktober 2010.

BFV Ansökan om Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

SÖKANDE Företag (för fysisk person ange fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Organisations-/Personnr Postadress Postnummer Leverantör i följande ramavtalsområden. Brandskyddande skåp - Förnyad konkurrensutsättning - För avrop av varor över 50.000 SEK; Brandskyddande skåp - Rangordning - För avrop av varor … Det är räddningstjänsten som har tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsbesök genomförs regelbundet och vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande tillstånd och att föreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs. under vilka omständigheter brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt (29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Bakgrund KY har av hovrätten dömts för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, vapenbrott, hot mot tjänsteman, narkotikabrott samt dopningsbrott, ringa brott. Bestämmelser om hantering av stöldbegärlig ammunition och övriga explosiva varor beslutades 2000-04-28 med HKV H 10900:80459. Sedan denna bok färdigställts har Riksdagen beslutat att Sprängämnesinspektionen (SÄI) skall avvecklas 2001-09-30 och Statens Räddningsverk (SRV) övertar verksamheten med hantering av brandfarliga och explosiva varor från och med 2001-10-01.

om förvaring av explosiva varor gäller från den 15:e oktober 2010. Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2006:10 med ändring i SRVFS 2008:4 om förvaring av explosiva varor upphör samtidigt att gälla. MSB får i enskilda fall och om det finns särskilda skäl medge undantag, dispens, Alla brandfarliga varor ska förvaras i ett eget utrymme och/eller i särskilda godkända förvaringsskåp. Det finns två typer av förvaringsskåp. Skåp klass I - har den högsta skyddsfunktionen och är godkända för förvaring av såväl aerosolburkar som brandfarliga vätskor (men inte tillsammans). 10 Hantering av explosiva varor Introduktion Begrepp Förklaring FBE Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. FMV Försvarets materielverk.